KAIST 생명과학과동창회
 • Graduate
 • Reservation

Reservation

새내기세미나(이대엽)

조회 수 13844 추천 수 0 2016.06.29 10:54:55
일정시작 : 2016-09-08 
일정종료 : 2016-12-22 
선택시간 : 16:00,17:00 

새내기세미나(이대엽)

December 2015
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Date
Schedule
Note
 • 1 Tue
  • 2 Wed
   • 3 Thu
    • 4 Fri
     • 5 Sat
      • 6 Sun
       • 7 Mon
        • 8 Tue
         • 9 Wed
           [16:00-17:00] 정민환교수님 Lab Meeting 
          정민환 교수님 Lab Meeting (4:00 - 6:00)
                       09:00-12:30 김대수 교수님 랩세미나 
                      09:00-12:30 김대수 교수님 랩세미나
                        15:00 - 16:30 FranzWeber Ph.D. & Shinjae Chung Ph.D.(2203) 
                       PM 3:00 - 3:40 FranzWeber Ph.D. / Univ. of California, Berkeley PM 3:40 - 4:20 Shinjae Chung Ph.D. / Univ. of California, Berkeley
                         13:00-15:00 김세윤교수님 Lab Seminar 
                        13:00-15:00 김세윤교수님 Lab Seminar
                         15:00 - 18:00 이균민교수님 세미나 
                        15:00 - 18:00 이균민교수님 세미나
                              09:00-12:30 랩미팅(김대수교수님실) 
                             랩미팅(김대수교수님실)
                               11:00-13:00 김학성 교수님 실험실 
                              김학성교수님 실험실 meeting